CAFE MỜI BẠN

QUÀ CỦA CHỊ TƯƠI NGUYỄN

ĐỒNG HỒ HOA

VŨ MAI CHÀO ĐÓN

0 khách và 0 thành viên

TÀI NGUYÊN DẠY HỌC

BẠN HỮU CỦA TÔI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • (Vũ Mai)

Dịch website

Ảnh ngẫu nhiên

Ho_ca.swf Happy_new_year.swf EMBEQUADOIVIBIDIENGIATTOVIOLET022815.jpg 20116.jpg Nhmoi.swf P1090425.jpg Dem_dong_loan.swf HAPPY_WOMEN_DAY_83.swf Hh.jpg Chauban6_3.jpg Qh.gif CUUNON_CHUC_TET.swf Baner_truong_1.swf Banner_truong2.swf BANERMOI.swf Index.swf Showimg.gif Rose_14jpg.jpg Snvumai.swf

ĐIỀU TRA Ý KIẾN

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

THỐNG KÊ

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • SẮP XẾP DỮ LIỆU

  KẾT NỐI YÊU THƯƠNG

  ẢNH ĐẸP

  picasion.com

  Quyết định 64-2007- quy dinh chuan hoa trinh do CBCCVC

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: PGD
  Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
  Ngày gửi: 09h:40' 26-09-2013
  Dung lượng: 7.5 KB
  Số lượt tải: 4
  Số lượt thích: 0 người
  ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH BÌNH PHƯỚC -------
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------
  
  Số: 64/2007/QĐ-UBND
  Đồng Xoài, ngày 10 tháng 12 năm 2007
  

  QUYẾT ĐỊNH
  BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;
  Căn cứ Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị và Nghị định số 08/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;
  Căn cứ Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Nghị định số 121/2006/ NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ ;
  Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ;
  Để thực hiện Quyết định số 132 -QĐ/TU ngày 16/5/2006 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc ban hành quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 546/TTr-SNV ngày 06/12/2007,
  QUYẾT ĐỊNH:
  Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định trình độ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước.
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quy định trước đây trái với Quy định tại Quyết định này.
  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
   
   
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CHỦ TỊCH Nguyễn Tấn Hưng
  

  QUY ĐỊNH
  TRÌNH ĐỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN THUỘC TỈNH BÌNH PHƯỚC (Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2007/QĐ-UBND ngày 10/12/2007 của UBND tỉnh)
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Quy định này Quy định trình độ công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Bình Phước.
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  1. Công chức quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003 công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh dưới đây:
  - Các sở, ban, ngành tỉnh; các cơ quan hành chính trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh (gọi chung là công chức cấp tỉnh);
  - Các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, thị xã (gọi chung là công chức cấp huyện);
  2. Viên chức quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29/4/2003 công tác tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước thuộc tỉnh dưới đây:
  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh (gọi chung là viên chức cấp tỉnh);
  - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện, thị xã; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các phòng, ban của huyện, thị xã (gọi chung là viên chức cấp huyện);
  3. Viên chức các tổ chức Hội được giao chỉ tiêu biên chế.
  Điều 3. Mục đích của việc ban hành Quy định trình độ công chức, viên chức
  Nhằm nâng cao chất
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓