Mẫu 20-KNĐ(PHIẾU THẨM TRA Lý lịch của người xin vào Đảng

(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Mai (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:05' 01-09-2013
Dung lượng: 3.6 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích: 0 ngườiĐẢNG BỘ.............................. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
.................................................
............................................. ..............., ngày.......tháng.......năm............
Số.............. - PTTr/


PHIẾU THẨM TRA
Lý lịch của người xin vào Đảng

Kính gửi:.....................................................................

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng..............................................., sinh ngày........tháng...........năm..............
Quê quán:....................................................................................
Đang làm việc tại:...............................................................
Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của
...............................................xin vào Đảng với những nội dung sau:
.............................................................................................................
.............................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Mong được các đồng chí quan tâm, sớm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.


T/M
(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP đảng uỷ.